Областное методическое объединение: программного обеспечения и информационных систем

Возможности программы AUTOPLAY при создании УМК по предмету

Преподаватель спецдисциплин Малышева Нелли Александровна
( г.Семей, КГКП «Колледж радиотехники и связи»)

Түйіндеме
Бұл мәтінде жалпы кәсіптік пәндерден ОӘК құру үшін AutoPlay програмасының қолдану мүмкіндіктері жазылған.
Резюме
В данной статье описаны возможности использования программного продукта AutoPlay при создании УМК по общепрофессиональным дисциплинам Далее »

Повышение результативности в одном из видов «президентских тестов» посредством электронной обучающей программы

Преподаватель физического воспитания Красков Алексей Сергеевич
( г. Семей, КГУ «Индустриально-технологический колледж»)

Түйіндеме:
Біздің жұмысымыздың мақсаты, электронды үйретуші оқу-жаттығу бағдарламасын тәжірибеде қолдану арқылы физикалық дайындық бойынша Президенттік тесттегі көрсеткіштердің бір түрінің нақты қорытындысының жақсаруына қол жеткізу және оның әсерін анықтау.
Резюме
Наша работа представляет собой, выявление эффективности электронной обучающей учебно-тренировочной программы, в результате ее практического применения, и получения с помощью нее, конкретных результатов улучшения показателей в одном из видов «Президентских тестов физической подготовленности». Далее »

Ақпараттық коммуникациялық технологияны (АКТ) меңгере отырып білім беру сапасының деңгейін көтеру

Преподаватель информатики Тузакпаева Айгерим Муратовна
(КГКП «Колледж строительства» г.Семей)

XXI ғасырдағы білім беру өзінің маңыздылығы бойынша стратегиялық ресурстармен бәсекеге тусе алатын және елдің даму деңгейі туралы төрелік айтуы бойынша тиіс капитал.
Н. Назарбаев
Резюме
Теперь в наше время родители могут проверять и следить за успеваемостью своих детей через интернет, а обучающиеся могут заниматься не выходя из дома.
Для преподавателей это долгожданная мечта. Обучение этого портала E-Learning для преподавателей не составит сложности, так как они пользовались раньше разными электронными учебниками, мультимедиами и интернет ресурсами. Далее »

Разработка информационной системы образования

Преподаватель информатики Идрисова Алия Койбаковна
(КГКП «Колледж строительства» г.Семей )

Түйіндеме
Қазахстан Республикасындағы Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемелекеттік бағдарламасында кәсіптік және техникалық білімді жетілдіру, ғылым мен практика жетістіктері негізінде тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім беру және оның шығармашылық, рухани күш- қуатын жетілдіру,жеке тұлғаның жан-жақты дамуына жағдай жасау міндеті көзделгенін ескерсек,болашақ мамандарды жаңашылдыққа даярлау көзделген. Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше маңызды мәселелердің бірі оқытуды ақпараттандыру.Ақпараттандыру дегеніміз білім сапасын арттыру,білім беру үрдісін интенсификациялау мен модернизациялаудың тиімді тәсілдерін іздестіру, үшінші мыңжылдық кезінде ақпараттық қоғамға өту. Далее »

Методика использования электронных учебников в учебном процессе

Преподаватель колледжа «Кайнар» Касумканова Бакыт Мухамедиевна
(г.Семей, Колледж экономики и финансов)

Резюме
В последние годы все мы стали свидетелями появления сначала англоязычных, а затем и отечественных электронных энциклопедий, предоставляющих пользователям принципиально новые «степени свободы» нежели их традиционные, «бумажные» аналоги. На сегодняшний момент неотъемлемой частью учебного процесса становится электронные учебники и учебные пособия, способствующие развитию самостоятельной, поисковой, научно-исследовательской деятельности студентов, повышению их профессионального интереса. Далее »